Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego
dotyczące znajdziesz poniżej.

1. Administrator danych osobowych
Informujemy iż administratorem Pani /Pana danych osobowych jest firma:Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Okplast s.c Małgorzata i Paweł Tomala z siedzibą przy ul. 11 Listopada 43/3, w Grodzisku Mazowieckim, kod pocztowy: 05-825.

2. Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane będziemy przetwarzać:
• w celu tworzenia ofert, zawarcia umowy sprzedaży naszych produktów i/lub usług na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit b RODO);
• w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy , (podstawa z art.6 ust 1 lit b RODO), w tym dokonania odpowiednich rozliczeń księgowych;
• w celach analitycznych, tj. doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów i usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit f RODO);
• w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit f RODO);
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit f RODO);
• w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit f RODO);
• w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), cojest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać Twoje podstawowe dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, nip, pesel lub numer dowodu osobistego.

4. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmie księgowej na potrzeby dokonania rozliczeń podatkowych i czynności księgowych, informatycznej i dostawcy usług sieciowych w celach utrzymania lub modernizacji systemu informatycznego, prawniczej do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, producentom/dystrybutorom/przewoźnikom oferowanych Tobie produktów i usług w celu realizacji zawartej z Tobą umowy.
5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Okres przechowywania danych
1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży produktów i/lub usług przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia,
2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży produktów i/lub usług przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

7. Twoje prawa:
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych,
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,
f) prawo do przenoszenia danych:
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: oknapcv@neostrada.pl, lub pod numerem telefonu:
numer: 22 734 45 75.

8. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz podstawowych danych identyfikacyjnych możemy odmówić zawarcia umowy.